Kasutustingumused

 1. Üldsätted
 • Veebikeskkonna www.pinnad.ee (edaspidi keskkond) omanik ja haldaja on Pinnad OÜ. Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad keskkonna ja kasutajate vahelisi suhteid portaalis pakutavate teenuste kasutamisel.
 • Keskkond pakub Kasutajatele veebilehe mille eesmärgiks on pakkuda võimalust jõuda kinnisvaraalase Tehinguni otse omanikuga või läbi maakleri ning pakkuda kasutajatele erinevaid mugavusteenuseid.
 • Keskkond võib kasutustingimusi ja hinnakirja vastavalt vajadusele muuta. Uued kasutustingimused jõustuvad 30 päeva möödudes alates vastavasisulise teate esitamisest leheküljel www.pinnad.ee
 • Mistahes tehingud sõlmivad Kasutajad portaali sekkumiseta ning Kasutajad vastutavad ka selliste tehingute täitmise eest.
 • Veebilehe kasutamine on täiel määral omal vastutusel. Portaal ei vastuta Kasutajate poolt Keskkonda tehtud pakkumiste, kommentaaride eest, samuti ei võta portaal vastutust veebilehe kaudu ostetavate/müüdavate asjade/teenuste eest.
 1. Kasutajate õigused ja kohustused
 • Registreerimisel www.pinnad.ee portaali on kasutaja kohustatud kasutama tõeseid isiku- ja kontaktandmeid, mis võimaldaksid soovikorral soovjal kasutajaga ühendust võtta. Keelatud on kasutada valeandmeid.
 • Kasutaja tagab Keskkonda sisestatud andmete ja muu info õigsuse, ning vastutab võimalike tagajärgede eest, mis võivad tekkida tahtliku või tahtmatu väärinformatsiooni esitamisest. Ühtlasi tagab Kasutaja, et Keskkonnas tegutsedes käitub ta vastavalt Kasutustingimustele, Eesti Vabariigi seadustele ning headele tavadele.
 • www.pinnad.ee portaali ei tohi kasutada ebaseaduslikeks tehinguteks, pettusteks või mõnel muul kuritegelikul viisil.
 • Kasutaja ei tohi sisestada ühte ja sama objekti üheaegselt ja kuulutada mitmes erinevas kriteeriuis (N: ostu kategoorias olevat kinnisvara ei tohi sama-aegselt kuvada üürikategoorias).
 • Kasutaja ei tohi kuulutustesse lisada muud peale objekti sisaldava informatsiooni. Keelatud on kuulutusse sisestada reklaami, pildina logo vmt. infot.
 • Keelatud on autoriõigusega kaitsvate teoste, kaubamärkide, ärinime, reklaami, disaini vms intellektuaalomani kasutamine, mille kasutamine ei ole kasutajal lubatud.
 • Keskkonna Kasutajatel on õigus anonüümselt või ka nimeliselt teavitada Keskkonda kuulutustest, kommentaaridest või must ebaseaduslikust tegevusest, mis on vastuolus Kasutustingimustega ja/või seadustega. Keskkond tagab avaldaja anonüümsuse.
 1. Portaali õigused ja kohustused
 • Keskkond kontrollib eelnevalt üle kõik kuulutused, teadaanded või muu info enne nende avaldamist v.a kasutajate poolt jäetud kommentaarid.
 • Keskkonnal on õigus jätta kuulutus, teadaanded vms avaldamata, kui need ei vasta kasutustingimustele, on vastuolus seaduste või heade tavadega või ei ole kooskõlas keskkonna olemuse ja eesmärkidega.
 • Keskkond on kohustatud tagama ööpäevaringse teenuse toimimise kõigil nädalapäevadel.
 • Keskkond on kohustatud tagama klienditoe toimimise kõigil tööpäevadel ajavahemikul 09.00-17.00 mailiaadressil aadressil info@pinnad.ee.
 • Pärast tööpäeva või nädalavahetusel sisestatud kuulutused avaldatakse hiljemalt järgneval nädalapäeval.
 • Portaalil on õigus etteteatamata tühistada Kasutaja kasutusõigused kui kasutaja eksib kasutustingimuste täitmise vastu või tema poold avaldatu ei ole kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandlusega.
 • Portaalil on õigus eemaldada või muuta kasutajate poolt sisestatud kuulutusi, kommentaare vmt. inforamtsiooni kui need ei vasta kasutustingimustele või ei ole kooskõlas heade kommete või kehtivate õigusaktidega.
 1. Isikuandmete töötlemine
 • Isikuandmeid, mida Keskkond on saanud Kasutajalt www.pinnad.ee kasutajaks registreerumisel ja/või www.pinnad.ee kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta portaali kasutamisel, on portaalil õigus isikuandmete kaitse seaduse mõistes töödelda käesolevas peatükis sätestatud tingimustel.
 • Keskkond salvestab ja kogub portaali sisestatud andmeid elektroonilisel kujul.
 • Töödeldavate isikuandmete alla kuuluvad Kasutaja nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, pangakonto number, vanus, isikukood, elukoha aadress. Lisaks kuuluvad töödeldavate isikuandmete hulka Kasutaja poolt sostsiaalmeedia (facebook, google account vms.) kasutamisel Vahendajale kättesaadavaks tehtavad Kasutaja foto, nimi, vanus (juhul, kui info on avatud), sugu (juhul, kui info on avatud) ning elukoha linn ja riik (juhul, kui info on avatud). Samuti Kasutaja Facebooki sõprade nimed, fotod ning elukoha linn ja riik (juhul, kui need on avatud).
 • Vahendaja kasutab isikuandmeid Kasutajatele teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks.
 • Kasutaja annab Portaalile nõusoleku Kasutaja isikuandmete töötlemiseks käesolevas peatükis sätestatud mahus ja eesmärkidel.
 • Portaal ei anna Kasutaja isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, välja arvatud seadustega ettenähtud korras.
 • Kasutajal on õigus vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele nõuda infot tema kohta kogutavate andmete osas, samuti tema isikuandmete töötlemise lõpetamist, parandamist, sulgemist ja kustutamist.
 1. Autoriõigused
 • Kodulehe ja kogu selle sisu, sealhulgas kõikide tekstide ja piltide (edaspidi sisu) autoriõigused kuuluvad Pinnad OÜ’le või kuulutajatele oma kuulutuse raames, kusjuures kõik vastavad õigused on kaitstud, kui ei ole näidatud teisiti.
 • Selle lehekülje sisu kasutamine on omaniku kirjaliku loata rangelt keelatud, välja arvatud käesolevates kasutustingimustes lubatud viisidel.
 1. Hinnastamine
 • Kõikide portaalis pakutavate tasuliste teenuste kasutamise eest tasub kasutaja vastavalt veebikeskkonnas esitatud hinnakirjale.
 • Kuulutused jõustuvad pärast selle eest tasumist või ostja poolse kinnituse saatmist.
 • Kasutaja tasub arve sellel näidatud tähtaja jooksul. Kui arve ei ole tähtaegselt tasutud, on portaalil õigus nõuda viivist 0,1% päevas tasumata arve summast.
 1. Lõppsätted
 • Portaali kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja portaali vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
 • Tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja portaal lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

 

Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kasutaja poolt. Kasutajal on  igal ajal õigus Kasutustingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda.